Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Urban Sport Events
 2. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Urban Sport Events het product verkoop
 3. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is
 4. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Urban Sport Events een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Urban Sport Events daartoe een aanbieding doet
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Urban Sport Events en Klant ter verkrijging van producten voor Evenementen
 6. Product/Inschrijving: het document dat dient als deelnamebewijs voor een Evenement, dit zijn voornamelijk elektronische Inschrijvingen
 7. Urban Sport Events: een stichting met beperkte aansprakelijkheid Urban Sport Events, gevestigd te Rotterdam
 8. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Urban Sport Events namens zichzelf of in opdracht van derden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Urban Sport Events, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Urban Sport Events, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.
 4. Urban Sport Events, is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Urban Sport Events, raadpleegbaar.
 5. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal Urban Sport Events op verzoek de algemene voorwaarden van de Organisator toezenden.
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Urban Sport Events vrijblijvend.
 2. Urban Sport Events treedt bij het aanbieden en verkopen van Producten op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Urban Sport Events is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Product. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via Urban Sport Events een of meerdere Producten heeft gekocht. Urban Sport Events verschaft het Product namens Organisator.
 3. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Inschrijvingen zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de inschrijving of reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Urban Sport Events contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Urban Sport Events Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Urban Sport Events ertoe overgaan de reservering te annuleren en het product alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Urban Sport Events twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de bestelling van de Klant te annuleren en het Product alsnog te verkopen aan een andere Klant. Urban Sport Events zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
 4. Urban Sport Events en/of de Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te kopen Producten. Het maximum aantal te kopen Producten wordt per Evenement bepaald. Het maximum aantal is aangegeven op de Evenement pagina en wordt per transactie gecontroleerd.
 5. Urban Sport Events heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Producten Upsell activiteiten te verrichten. Indien Urban Sport Events producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
 6. Inschrijvingen worden geretourneerd volgens de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.
 1. Urban Sport Events verkoopt Producten namens Organisatoren die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
 2. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Urban Sport Events aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 3. Alle prijzen van Urban Sport Events zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 4. Urban Sport Events brengt bij elke wijziging administratiekosten in rekening van € 2,50.
 1. Producten/Inschrijvingen worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Urban Sport Events zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Urban Sport Events een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
 1. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Urban Sport Events zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Urban Sport Events de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Urban Sport Events niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Urban Sport Events is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. Inschrijvingen van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de inschrijving.
 3. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Inschrijving voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het evenement. Indien de Organisator Urban Sport Events verzoekt om de Klant de inschrijving te restitueren, dan zal Urban Sport Events dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Organisator heeft ontvangen.  Administratiekosten worden niet gerestitueerd.
 4. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.
 1. De door Urban Sport Events gedistribueerde Producten blijven eigendom van de Organisator. Het is de Klant niet toegestaan om een Product door te verkopen indien dit in strijd is met de wet.
 2. Na ontvangst dient Klant de Inschrijving te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Inschrijvingen/Producten niet meer kosteloos geruild of vergoed worden.
 1. Op de producten van Urban Sport Events rustende industriele en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Urban Sport Events dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Urban Sport Events dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Urban Sport Events te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Product.
 3. Het is Klant verboden Producten te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Urban Sport Events aan Klant.
 1. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Urban Sport Events welke op de website van Urban Sport Events raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
 1. Urban Sport Events kan niet worden aangemerkt als de organisator, tenzij anders vermeld van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Urban Sport Events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor het Product aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Urban Sport Events of haar ondergeschikten.
 3. De aansprakelijkheid van Urban Sport Events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Urban Sport Events onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Urban Sport Events ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Urban Sport Events in staat is adequaat te reageren.
 4. Klant vrijwaart Urban Sport Events voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Urban Sport Events, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Urban Sport Events meldt
 6. Urban Sport Events kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Product dan ook.
 7. Urban Sport Events aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Product/Inschrijving. Urban Sport Events kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 8. Urban Sport Events kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.
 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Urban Sport Events kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Urban Sport Events in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Urban Sport Events gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 1. Op alle overeenkomsten met Urban Sport Eventsis Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
 1. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: Alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.
 2. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
 3. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 4. Waar in deze Algemene Voorwaarden Urban Sport Events zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Urban Sport Events gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
 5. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Urban Sport Events dan wel in offertes, orderbevestigingen, Producten, Inschrijvingen en/of andere bescheiden, binden Urban Sport Events niet.
 6. Bij verschil van mening tussen Urban Sport Events en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
 7. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Urban Sport Events in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Urban Sport Events vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Powered by Khore by Showthemes